Regulamin rezerwacji wizyt

Regulamin internetowej rezerwacji wizyt w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

 1. Niniejszy dokument określa Regulamin świadczenia usług internetowej rezerwacji wizyt w Starostwie Powiatowym w Pułtusku drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.  
 2. Aby zarezerwować wizytę należy wybrać usługę, lokalizację świadczenia usługi, datę, godzinę wizyty oraz wypełnić puste pola w formularzu rezerwacyjnym. Wymagane jest zapoznanie się z Regulaminem, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia jednej sprawy.
 3. W celu weryfikacji na podany numer telefonu komórkowego system wygeneruje potwierdzenie wstępnej rezerwacji. Użytkownik zobowiązany jest w ciągu 10 minut od jej złożenia potwierdzić akceptację złożonej rezerwacji.
 4. W przypadku nie wykonania wyżej wymienionej czynności zarezerwowany wstępnie termin zostanie anulowany.
 5. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty, użytkownik jest zobowiązany do anulowania jej poprzez telefoniczne powiadomienie urzędu.
 6. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwacje. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą. W przypadku stwierdzenia podania danych niezgodnych z prawdą lub błędnego identyfikatora osoby, urzędnik ma obowiązek wstrzymać proces obsługi klienta i anulować rezerwację.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarezerwowania wizyty.
 8. Rezerwacja wizyty przez Internet skutkuje koniecznością przybycia w wybranym terminie do Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Na umówioną wizytę należy przybyć 10 minut przed zarezerwowaną godziną. System rezerwacji wizyty odnotowuje spóźnienie, jako rezygnację z umówionej wizyty.
 9. Podczas wizyty należy każdorazowo okazać na żądanie uprawnionemu pracownikowi Starostwa Powiatowego lub pracownikowi ochrony kod rezerwacji przesłany w wiadomości SMS. Nieokazanie kodu skutkuje anulowaniem rezerwacji wizyty.
 10. Zakazuje się, w trakcie rezerwacji wizyty, dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
 11. Przed wizytą należy zapoznać się ze szczegółowym opisem procedur znajdujących się na stronie internetowej powiatpultuski.pl.